تاکید ابوالحسنی بر تبیین سیر سقوط و آزادسازی خرمشهر