دیدار پسری با مادرش بعد از چند ماه بی خبری؛ گفتم محمد یا خوب شو یا بمیر!