افزایش نابرابری در اقتصاد با ضعف اعتماد دولت به بخش خصوصی