برگزاری 385 برنامه فرهنگی و ورزشی ویژه حماسه سوم خرداد در گلستان