- دسترسي آسان به حمل و نقل عمومي در اولويت كاري شهرداري تهران