کاهش سیر پیشرفت بیماری ام‌اس با تولید داروی ساخت داخل