دستیابی به شهرت از طریق صدا ماندگارتر است/ صدایم را برای فیلم‌های خاص نگه داشته‌ام