توضیحات ظریف دربارۀ پروتکل الحاقی و اجازه بازرسی‌ها از مراکز هسته‌ای