مسوول نهاد رهبری در دانشگاه های خوزستان: ملت ایران سرشار از استعدادهای درخشان است