قاری تاجیک: مسابقات بین المللی قرآن عاملی برای وحدت مسلمانان است