نصب دستگاه پوز در مدارس را ممنوع می کنیم/ هر مدرسه یک حساب خواهد داشت