17 هزار و 620 نوبت معامله در فرابورس ایران انجام شد