صالحی از بیمارستان مرخص شد/ عیادت از آیت الله نظری