طرح تفحص از سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به صحن علنی می‌رود