پلاتینی: پوگبا ستاره نیست؛ او باید گل های بیشتری به ثمر برساند