مراسم افتتاحیه همایش دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد