افزایش وام خرید خودرو، همدلی با خودروساز یا خریدار؟