مشاور استاندارخوزستان: افزایش عوارض گمرکی توسط عراق بر میزان صدور کالا تاثیرمنفی دارد