اعضای خانه موسیقی باید هر سال گزارش کار بدهند/ شهریور ماه سال جاری فستیوال دوم موسیقی تهران برگزار می