۱۷ هزار و ۶۲۰ نوبت معامله در فرابورس ایران انجام شد