پاسخگویی به خواسته های مردم مانع گرایش به فرقه های انحرافی می شود