طرح بسیج همگام با کشاورز در شهرستان قزوین اجرا می‌شود