ضرورت ایجاد کلینیک‌های صنعت و موسسات تجاری تبدیل علم به ثروت در کشور