ممنوعيت دريافت شهريه به بهانه درجه يك بودن مدارس غيردولتي