همکاری با جامعه بین‌المللی در چارچوب مصالح و امنیت کشور/ زیاده خواهی آمریکا بی نتیجه است