سجادی:تاکنون نامه ای درباره لغو مزایده چهارم استقلال وپرسپولیس دریافت نشده است