طراحان جداسازی تامین اجتماعی از دولت با ساختار این سازمان آشنایی ندارند