ناطق نوری:برنامه ریزی برای حضور موفق درمسابقات انتخابی المپیک آغاز شده است