رشته های مرتبط با نیازهای منطقه آزاد چابهار در دانشگاه علمی کاربردی راه اندازی می شود