قیمت پنبه در بازارهای آسیایی در روز دوشنبه 28 اردیبهشت