روایت نقوی از جزئیات متن توافق نهایی و تفاوت تعهدات دو طرف