نجف نژاد:خادم به ما نگفته قلعه‌نویی باید بماند، اگر ما مسئولیت داریم اختیاردار هم خودمان هستیم