نجات جان هفت نفر از سرنشينان کشتي حادثه ديده خارجي