با زياده خواهان در خليج فارس برخوردي قاطعانه مي کنيم