پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران در عراق/ تعیین مشوق‌های جدید صادراتی