استخدام پشتیبانی خدمات بانکی در یک شرکت در استان هرمزگان