عضو شورا: پروه های مشارکتی تعطیل شده به اندازه بودجه یکساله تبریز است