دوباره با یکصد هزار هوادار برای صعود به میدان می‌رویم