لزوم تفکیک آب فضای سبز استان بوشهر از شبکه آبرسانی شهری