ورود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس اسکانیا به ناوگان اتوبوسرانی مشهد