نتیجه نشست ریاض را قبول نداریم/ کمیته‌های مردمی در حال پیشروی هستند