زاهدان میزبان رقابت های قهرمانی کریکت، کبدی و اسکواش بانوان کشور