حدود 25 هزار نفر از خراسان رضوی به مرقد مطهر امام خمینی (ره) اعزام می شوند