نایب رییس مجلس: نارسایی آماری از موانع توسعه کشور است