محیط زیست درجزیره کیش دفتر ندارد/ هنوز علت مرگ هزاران ماهی در کیش معلوم نشده