وزارت ارشاد از تشکیل بنیاد علمی فرهنگی خیام حمایت می کند