اجرای تقاطع غیر‌همسطح استقلال به 57 میلیارد تومان نیاز دارد