جانشین فرمانده ناجا:دشمنان قادر نیستند امنیت کشور را به چالش بکشانند