ولایتی: پیروزی اخیر در القلمون باعث تقویت جبهه مقاومت شده است