تقدیر وزیر بهداشت از گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز